Website News
“รักษ์บ้าน.คอม” จับมือพันธมิตร กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเมืองไทย ...
“รักษ์บ้าน.คอม” เน้นการพัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับ ...
Log In
UserName ::
Password ::
  ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
Video Present
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่อยู่อาศัยจึงเป็นสินค้าที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของโครงการรวมถึงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ เป็นปัจจัยที่ถูกนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่อยู่อาศัย ผู้บริหารโครงการซึ่งมีหน้าที่ในการบำรุงรักษา จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าว จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดของพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันคือการนำเอาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับงานบริหารจัดการ 

สำหรับผู้บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรในประเทศไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับงานบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากสามารถใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร เช่น ระบบรับชำระค่าส่วนกลาง ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระบบบำรุงรักษาทรัพย์สิน ระบบประชุมและลงคะแนน ระบบร้านค้าสหกรณ์ ระบบข่าวสารและประชาสัมพันธ์ แล้วยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารโครงการกับผู้อยู่อาศัย ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการด้วย

จากการที่โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร ในขณะนี้มีอยู่น้อย โปรแกรมในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ใช้งานสูญเสียโอกาสและเวลาในการบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มี/หรือมีน้อยมาก  ที่นำข้อมูลไปแปลงฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดด้านราคาที่สูงและด้านการบริการหลังการขาย  ตลอดจนข้อกำจัดในการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับสถานประกอบการของไทย  แต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของโครงการนี้ เนื่องจาก “รักษ์บ้าน.คอม” พัฒนาโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด  

รักษ์บ้าน.คอม”  จึงเน้นการพัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับสมาชิกของแต่ละนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้หลายๆ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำให้ Software มีราคาถูก แต่ละองค์กรสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนด้าน Infrastructure ต่างๆ บนระบบเครือข่าย  แค่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ก็เข้าถึงการทำงานของระบบได้  ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere)  และนอกจากให้ข้อมูลแก่สมาชิก ด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเช่น ลดการใช้กระดาษ  ลดการใช้โทรศัพท์  ลดเวลาการเดินทางของสมาชิก โดยการพัฒนาระบบประกอบด้วย Module ต่างๆ ดังนี้

ภาพรวมโครงการ  www.raksban.com  เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อให้สมาชิกมีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้า  เลือกใช้บริการ  กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  ผ่านการคัดเลือกด้วยสมาชิก ของแต่ละนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ระบบเน้นการอำนวยความสะดวกให้ แก่สมาชิกในการสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นข่าวกิจกรรมของหมู่บ้าน  สารจากประธานบริหารนิติฯ  สรุปบัญชีรับ – จ่าย  ค่าส่วนกลางและค่าบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านฯ